Kodeks Przedszkolaka

Przedszkolak:
 • wchodząc do sali mówi „dzień dobry”, a wychodząc „dowidzenia”
 • wspólnie i zgodnie bawi się z dziećmi
 • podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć
 • szanuje cudzą własność, dba o porządek, podczas zabaw, zajęć i posiłków
 • stosuje formy grzecznościowe: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”
 • okazuje życzliwość oraz szacunek innym osobom
 • słucha i wykonuje polecenia rodziców, nauczycieli i opiekunów
 • jest uczciwy, zawsze mówi prawdę i przyznaje się do błędów
 • dba o zdrowie i higienę własną oraz porządek wokół siebie
 • chętnie pomaga innym
 • dba o książki i zabawki
 • jest przyjacielem przyrody

Przedszkolak ma prawo do:
 • swobody myśli, pragnień i wypowiedzi
 • swobodnego wyrażania przekonań i uznawanej religii
 • poznawania kultury i tradycji
 • ochrony zdrowia
 • rozwoju indywidualnych pozytywnych cech osobowych: inteligencji, zainteresowań, zdolności i talentów
 • pełnej akceptacji, szacunki i miłości
 • wypoczynku, czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i różnych formach zajęć
 • ochrony prawnej
 • pozytywnego wzmacniania przez dorosłych

Przedszkolak ma obowiązek:
 • współdziałać z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii
 • szanować odrębność każdego kolegi, a także sprzęty i zabawki które są wspólną własnością
 • przestrzegania zasad ustalonych w przedszkolu
 • porządkować własne miejsce zabawy
 • dbania o zdrowie, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
 • niesienia pomocy słabszym i młodszym
 • przestrzegania wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno
 • kulturalnego zwracania się do innych, używania form grzecznościowych
 • przestrzegania zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych
 • uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej

Zasady zachowywania się podczas spożywania posiłków:
 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust
 • jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia
 • jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy
 • sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów
 • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”

Zasady zachowywania się w szatni:
 • starannie zawieszamy odzież na wieszaku oznaczonym własnym znaczkiem, a buty chowamy do własnego worka
 • pamiętamy o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży
 • po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę
 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy

Zasady zachowywania się w łazience:
 • ustawiamy się w rzędzie i cierpliwie czekamy na swoją kolej
 • przestrzegamy ustalonej kolejności: najpierw korzystamy z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne, a następnie dokładnie myjemy ręce
 • zawsze po sobie spłukujemy wodę w toalecie
 • oszczędnie zużywamy wodę, mydło i ręcznik
 • jeśli potrzebujemy pomocy, zgłaszamy się do nauczyciela
 • jeśli potrzebujemy skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć, informujemy o tym nauczyciela

Zasady zachowywania się podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym:
 • wychodząc z budynku, ustawiamy się zgodnie z poleceniami nauczyciela
 • bezpiecznie korzystamy ze wszystkich urządzeń na terenie ogrodu przedszkolnego
 • chęć skorzystania z toalety zgłaszamy do nauczyciela
 • nie oddalamy się od grupy, poza wyznaczony przez nauczyciela teren
 • nie zaśmiecamy ogrodu, szanujemy sprzęty znajdujące się w ogrodzie, przyrodę i pracę innych

Nagrody stosowane w przedszkolu:
 • pochwała ustna na tle grupy
 • pochwała ustna do rodziców
 • eksponowanie mocnych stron dziecka
 • obdarzenie dziecka zaufaniem
 • wyróżnienie poprzez udostępnienie atrakcyjnej zabawki
 • nagrody indywidualne takie jak emblematy, pieczątki
 • wyróżnienie dziecka przez wyznaczenie go do pełnienia głównej roli w zabawie
 • wyznaczenie dziecka jako „prawą rękę” nauczyciela

Kary stosowane w przedszkolu:
 • brak pochwały
 • odmówienie dziecku przyjemności
 • „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenia dziecka z zabawy celu przemyślenia swojego niepoprawnego zachowania
 • smutek nauczyciela
 • indywidualne zwrócenie uwagi
 • rozmowa nauczyciela z dzieckiem, a następnie z rodzicami lub opiekunami dziecka

Przedszkolowo.pl logo